O nás

Proč Svobodná slovácká škola?

img

Svoboda tak, jak jí chápeme my, v pojetí naší školy, znamená převzetí odpovědnosti za svůj život, za své rozhodování, za vlastní činy, s respektem vůči druhým bytostem, s nepřekračováním jejich hranic a s respektováním daných norem, jak morálních, tak zákonných. V dnešním světě, ve kterém žijeme, v době, která je rychlá, v množství informací, ke kterým má každý z nás přístup, je poměrně těžké naučit se orientovat a reagovat flexibilně. Dnešní děti mají nespočet možností, jak se svým životem naložit a tradiční školství již nepřináší uspokojení všem dětem, všem rodičům. Svobodná slovácká škola může být odpovědí pro ty, kteří jsou ve vnitřním souladu s naší nabídkou, ve které jsou nejdůležitějšími následující body:

  • učení jako radost z objevování
    ..myšlenkově navazujeme na ve světě již dlouhodobě fungující model svobodného (demokratického) vzdělávání, kdy se stěžejním stává nikoli kvantum osvojovaných informací, ale dítě a jeho přirozená touha se učit novému, důvěřujeme „našim“ dětem a jejich přirozené touze po poznání, stavíme na vnitřní motivaci dítěte, podněcujeme ji
  • individuální přístup bez klasické předmětové výuky
    ..výuka probíhá ve věkově smíšené skupině, kdy spolupracují a komunikují děti mezi sebou navzájem, učitel zde je v roli průvodce vzdělávacím procesem, děti jsou podporovány v jejich vlastní aktivitě a iniciativě vedoucí k učení se; každý jednotlivec se aktivně podílí na plánování vlastních výukových činností, rozhoduje se o tom, čemu se chce v jaké míře věnovat, je mu poskytnut dostatek prostoru k prohlubování znalostí v oblasti zájmu, k rozvoji vlastního talentu
  • mezilidské vztahy jako základ
    ..spolupráce mladších a starších dětí vytváří bezpečné prostředí mezi dětmi, přirozeně předchází sociálně – negativním jevům, všechny děti jsou si rovny a učí se respektu a přijímání druhých; děti spolu s průvodci (učiteli) se společně rozhodují i o pravidlech fungování školy ve smyslu demokratické komunity (tj. rovným hlasem ve školním sněmu), stejným způsobem rozhodují o tom, jakým způsobem bude řešeno nedodržení těchto pravidel, děti jsou přirozeně vedeny k otevřené nenásilné komunikaci a učí se i přijetí vlastní odpovědnosti

Náš cíl

img

Připravit děti na život tak, aby byly schopné ho přijímat a reflektovat v obměnách dnešní doby, aby byly přirozeně komunikujícími, schopnými spolupráce s druhými, aby si našly a osvojily vlastní strategie učení, naučily se třídit informace, aby se staly sebe-si-vědomými bytostmi, pro které jsou základními hodnotami svoboda, odpovědnost, spolupráce, otevřenost, morálka, aktivita, odvaha, optimismus a v neposlední řadě radost z žití :-).

Na co navazujeme, čím se inspirujeme

img

⦁ Summerhill School (VB – od r. 1921)
⦁ Sudbury Valley School (USA – od r. 1968)
⦁ Donum Felix (ČR)
⦁ Ježek bez klece (ČR)
⦁ Liberecká Sudbury škola (ČR)

Specifika školy

img

U dětí je podporováno sebehodnocení, uvědomování si vlastních pokroků v čase, aktivity dětí nejsou hodnoceny známkami ani jiným způsobem, který by vedl k porovnávání výkonů a soutěži mezi dětmi navzájem.
Škola není zapsána v rejstříku akreditovaných škol MŠMT, což znamená, že všechny děti k nám docházející budou vedeny jako děti/žáci s individuálním vzděláváním v jiné kmenové škole (viz sekce „Přijímání dětí“).